Novosti

Izmjena Pravilnika o planu nabave i Registru ugovora (objavljen 23.12.2020. NN 144/2020) – LINK

******************************************

Od 1. lipnja 2020. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1451.html

******************************************

Od 5. lipnja 2020. naručitelji mogu provoditi jednostavnu nabavu na EOJN kao cjeloviti postupak sve do objave obavijesti o dodjeljenim ugovorima.
KLIKNI NA LINK – Jednostavna nabava – novi modul na EOJN

******************************************

VAŽNO: Od 19. svibnja 2020. usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, te objavljen u Službenom listu NN 58/2020.

Izvor: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_58_1175.html

******************************************

NOVO: U Narodnim novinama broj 75/2020 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave.

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI O NABAVI TE PONUDI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

Članak 1.

U Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (»Narodne novine«, broj 65/17), u članku 20. stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci od dana početka postupka javne nabave.«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. i stavak 11. koji glase:

»(10) Smatra se da su dokumenti iz članka 265. stavka 1. točke 2. i 3. i stavka 2. ZJN 2016 ažurirani ako nisu stariji od dana početka postupka javne nabave.«

»(11) U postupku javne nabave dopušteno je dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 12.

Članak 2.

Postupci javne nabave pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (»Narodne novine«, broj 65/17).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-01/32

Urbroj: 526-06-02/1-20-1

Zagreb, 1. lipnja 2020.

Ministar
Darko Horvat, v. r.

Izvor

******************************************

Europski pragovi male i velike vrijednosti!
Europska komisija svake dvije godine donosi nove obvezujuće uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova, dakle granice za postupke velike vrijednosti. Trenutno važeće uredbe kao i pragovi vrijede do 31. prosinca 2019. godine.

Shodno tome, postojeći pragovi se zamjenjuju novima, nešto manjima u odnosu na trenutno važeće, i to s rokom primjene od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine.

Novi pragovi se obvezno primjenjuju na nabavu roba, radova i usluga koji procijenjenim vrijednostima prelaze propisane minimalne financijske pragove, uz potrebu za oglašavanjem postupaka i u Službenom listu Europske unije (Officional Journal of the European Union – OJEU).
Uz tekst Uredbi je objavljena i Komunikacija Komisije o vrijednostima europskih pragova u odgovarajućim vrijednostima u drugim valutama, među kojima i u hrvatskim kunama. Europski pragovi se razlikuju ovisno o kojem se naručitelju radi kao i o predmetu nabave (roba, radi ili usluga):

************************************************************************

************************************************************************

U ugodnom ambijentu Hotela Panorama, održan je Program usavršavanja iz područja javne nabave “Utjecaj prakse visokog upravnog suda na praksu DKOM-a i sustav javne nabave“.
Kako se u praksi pokazalo da postoje stanovite nejasnoće i nedoumice vezano uz primjenu instituta pojašnjavanja i upotpunjavanja ponuda kao i oslanjanje na tuđu sposobnost, rješenja su se pronalazila u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U međuvremenu, praksa Visokog upravnog suda uvelike je izmijenila stavove DKOM-a te stavila potpuno nova gledišta na mogućnosti primjene spomenutih instituta.
Na radionici su sudionici bili upoznati sa odredbama ZJN 2016 te podzakonskim propisima kao i konkretnim primjerima i stavovima DKOM-a te odlukama Visokog upravnog suda.

Sudionici su imali priliku za postavljanje pitanja, te međusobnu razmjenu iskustava sudionika.
Seminar je bio interaktivnog tipa i usmjeren na najnoviju praksu te stvarne primjere iz područja javne nabave a popraćen je bogatim i kvalitetnim materijalima.

************************************************************************

Praksa u javnoj nabavi: priprema i provedba postupaka jednostavne nabave i otvorenog postupka javne nabave“

Održan je Program usavršavanja iz područja javne nabave u hotelu Panorama „Praksa u javnoj nabavi: priprema i provedba postupaka jednostavne nabave i otvorenog postupka javne nabave“

Na seminaru su polaznici imali  priliku za postavljanje pitanja i odgovora, kroz konkretne primjere i kvalitetne materijale, te međusobnu razmjenu iskustava sudionika.

Kako ispravno provesti pregled i ocjenu ponuda s dodatnim naglaskom na tijek i dokumentiranje bodovanja valjanih ponuda, na koje načine definirati kriterije te još važnije kako ih ispravno i što jednostavnije bodovati?! To su samo neki u nizu nedoumica s kojima se polaznici susreću svaki dan kroz konkretne primjere iz područja javne nabave.

Seminar je bio interaktivnog tipa i usmjeren prvenstveno na praksu te stvarne primjere i slučajeve, pružajući  uvid u sve faze postupanja javne nabave. 

Na seminaru je predavala: Marijana Šperanda dipl.oec., predavačica sa dugogodišnjim iskustvom kao trener iz područja javne nabave.