Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI

1.UVOD

Ustanova za obrazovanje odraslih – ILBA je ustanova sa sjedištem u Zagrebu, Andrije Žaje 61/I, OIB: 33109439257, MBS: 081016430 (dalje u tekstu skraćeno: ILBA) koje se u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od dana 27.04.2016. godine (SL EU L 119 od 04.05.2016., ispravak L 127/2 od 23.05.2018.; dalje u tekstu skraćeno: GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/2018; dalje u tekstu skraćeno: Zakon) smatra voditeljem obrade osobnih podataka.

Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke ILBA prikuplja, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.

Ova izjava se primjenjuje na sve osobne podatke koje ILBA prikuplja i obrađuje bilo izravno bilo putem svojih suradnika.

2.DEFINICIJE

U ovoj izjavi se koriste sljedeći izrazi koji prema GDPR-u imaju sljedeće značenje:

– „osobni podaci” – znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

– „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

3.KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATAKE

ILBA može prikupljati Vaše osobne podatke na sljedeće načine:

1) ako ugovarate odnosno koristite naše usluge;

2) ako pohađate naše seminare i/ili edukacije;

3) ako nas kontaktirate – primjerice ako ispunite kontakt obrazac na našoj Internet stranici, ako nam putem e-maila ili na koji drugi način dostavite zahtjev korištenje naših usluga ili se na našoj Internet stranici prijavite za primanje obavijesti (newsletter) ili zatražite dostavu predračuna ili ponude i slično ili zatražite kakve druge informacije ili nas kontaktirate iz kojeg drugog razloga;

4) ako sudjelujete u našoj anketi, nagradnoj igri, marketinškoj kampanji ili slično, primjerice odgovaranjem na pitanja, unosom podataka i dr.;

5) ako posjetite odnosno pretražujete našu Internet stranicu;

6) ako posjetite odnosno pratite naše stranice preko društvenih mreža ili slično ili ste na istima izvršili određenu aktivnost odnosno interakciju preko društvenih mreža, primjerice Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube i dr.;

7) ako su nam treće osobe proslijedile Vaše osobne podatke na dopušten način ili ih prikupljamo iz javno dostupnih registara ili drugih baza podataka;

Ako Vi nama dostavljate osobne podatke drugih osoba, Vi jamčite da za takvo otkrivanje odnosno dostavu imate potrebnu ovlaštenje i/ili privolu te iste osobe čije nam podatke dostavljate.

4.VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

U okviru obavljanja poslovne djelatnosti ILBA prikuplja odnosno obrađuje osobne podatke svojih klijenata odnosno ugovornih strana i drugih pojedinaca, ovisno o slučaju, kao što su:

1) ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) i datum rođenja;

2) adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, država), broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa;

3) podaci o lokaciji, ako je primjenjivo i ako ste isto omogućili;

4) IP adresa;

5) tehnički podaci (broje posjeta našoj Internet stranici i dr.).

Vodimo se time da prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.

5.SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kako bismo:

1) ispunili svoje ugovorne obveze i pružili Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili;

2) ispunili obveze propisane zakonima i propisima;

3) Vam dostavili informacije i/ili ponude i/ili drugo što ste Vi od nas tražili;

4) Vam dostavili informacije o novostima (newsletter);

5) upravljali i proveli ankete i/ili nagradne igre i/ili marketinške kampanje ili slično,

6) upravljali, analizirali i administrirali našu Internet stranicu;

7) upravljali, analizirali i administrirali naše stranice na društvenim mrežama;

6.PRAVNA OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Izvršavanje ugovora

Ako ugovarate odnosno koristite naše usluge, od Vas ćemo prikupljati i obrađivati sljedeće podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, broj telefona i/ili mobitela i/ili telefaksa, e-mail adresa klijenta.

Navedeni osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršenja usluga koje pružamo, te izvršavanja poslovnih procesa koji uključuje rješavanje zahtjeva klijenata i sporova s klijentima kao korisnicima usluga.

Ako ste ugovorili odnosno koristite naše usluge, nužno je da prikupimo određene osobne podatke koji se odnose na Vas kako bismo bili u mogućnosti ispuniti naše ugovorne obveze i pružati Vam usluge koje ste naručili odnosno ugovorili.

Poštivanje pravnih obveza

Mjerodavni zakoni i propisi koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske propisuju i nama kao voditelju obrade nameću određene obveze koje zahtijevaju da prikupljamo i obrađujemo određene osobne podatke u zakonom određene svrhe, te da iste u određenim slučajevima i dostavljamo nadležnim tijelima.

Legitimni interes

U određenim slučajevima imamo legitimni interes za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka.

Vašu IP adresu prikupljamo i obrađujemo jer smatramo da je naš legitimni interes zaštiti se od prijevara i zaštititi odnosno osigurati sigurnost, ali isto tako te podatke koristimo kako bismo analizirali, između ostalog i u statističke svrhe, posjećenost i korištenje naše Internet stranice.

Isto tako, naš je legitimni interes naše stalne i povremene klijente i poslovne partnere putem newslettera redovito obavještavati o našim uslugama i novitetima u svezi naših usluga u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f GDPR-a. U svakom trenutku imate pravo prigovora na takvu obradu Vaših osobnih podataka, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno. Napominjemo da se možete u svakom trenutku odjaviti sa primanja newslettera na način odabirom opcije „Odjava“ na našim newsletterima te slanjem maila sadržaja „ODJAVA“ na ilba@ilba.eu. Vaše ćemo podatke brižljivo čuvati i obrađivati samo u gore navedenu svrhu, te ih nećemo prosljeđivati trećim osobama.

Privola

U određenim slučajevima možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke samo ako ste za isto dali privolu. Važno je napomenuti da imate pravo povući privolu u svakom trenutku na način da nas kontaktirate kako je predviđeno u članku 13. ove izjave (Naši kontakt podaci i napomene).

7.OTKRIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Određene osobne podatke koje prikupimo možemo otkriti onim subjektima koji poduzimaju određene radnje u naše ime ili nam pružaju određene usluge, primjerice računovodstvo, odvjetnici i drugi, a koji se u smislu GDPR-a smatraju izvršiteljima obrade.

Izvršitelj obrade može biti subjekt koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika. Dakle, u navedenim slučajevima su ti subjekti odnosno izvršitelji obrade vezani i ograničeni ugovorom o obradi podataka koji su sklopili s nama i koji određuje koje Vaše osobne podatke pojedini izvršitelj može odnosno smije obrađivati i u koju svrhu.

Vaše podatke možemo otkriti pouzdanim poslovnim partnerima, bez čijih usluga ne bismo bili u mogućnosti pružati svoje usluge ili dio usluga, primjerice ako se radi o autorizaciji kreditnih i debitnih kartice u stvarnom vremenu.

Određene osobne podatke koje prikupimo smo dužni otkriti nadležnim tijelima kada je takva obveza predviđena mjerodavnim zakonima i propisima ili  potrebno radi zaštite naših prava, imovine ili sigurnosti.