Edukacije

Javna nabava

Radionice su interaktivne i usmjerene prvenstveno na praksu i stvarne primjere, a pružamo uvid u sve faze postupka jednostavne i javne nabave.

Pozivamo Vas da uz vrhunske stručnjake sudjelujete na specijalističkim Programima usavršavanja iz područja javne nabave

Polaznici dobivaju: 

 • Radne materijale i dodatne materijale 
 • Savjetovanje tijekom seminara 
 • Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar) 
 • bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

Trajanje programa

Programi usavršavanja provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica.

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa usavršavanja je 50. Nositelj programa vodi evidenciju prisutnosti polaznika redovitog usavršavanja. Svakom polazniku programa usavršavanja nositelj programa izdaje potvrdu o pohađanju.

Stručne osobe

Za potrebe provedbe Programa usavršavanja u području javne nabave, Ustanova za obrazovanje odraslih-ILBA, angažirala je stručne osobe iz članka 16. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017).

Način provođenja edukacije

Edukacija se provodi u obliku seminara i webinara. 

Kratku uputu o načinu provođenja webinara možete pogledati ovdje.

Seminari se provode u modernim učionicama ILBA-e ili u konferencijskim dvoranama hotela

Produženje certifikata u području javne nabave

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od 3 godine od datuma početka važenja certifikata.

Popis programa usavršavanja

Na Portalu javne nabave (www.javnanabava.hr) vodi se Popis programa usavršavanja koji sadržava podatke o svim odobrenim programima usavršavanja.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 15.03.2022. godine donijelo Rješenje KLASA: UP/I-406-01/19-01/10 , URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4 kojim izdaje ILBA-i novo ovlaštenje za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Novo ovlaštenje stupa na snagu 06.09.2022. godine te vrijedi do 06.09.2025. godine.

Evidencijski broj nositelja programa: 82

Sljedeća edukacija

Upute kontrolnih tijela te iskustva iz ex post provjera postupaka nabave

SEMINAR
30 rujna 2024
- Ustanova - ILBA
 • 00

  dana

 • 00

  sati

 • 00

  minuta

 • 00

  sekundi

Preporuči nas