Edukacije

Javna nabava

Radionice su interaktivne i usmjerene prvenstveno na praksu i stvarne primjere, a pružamo uvid u sve faze postupka jednostavne i javne nabave.

Pozivamo Vas da uz vrhunske stručnjake sudjelujete na specijalističkim Programima usavršavanja iz područja javne nabave

Polaznici dobivaju: 

  • Radne materijale i dodatne materijale 
  • Savjetovanje tijekom seminara 
  • Besplatan ručak i okrijepu tijekom pauze (seminar) 
  • bodova za obnavljanje certifikata u području javne nabave

Trajanje programa

Programi usavršavanja provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica.

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa usavršavanja je 50. Nositelj programa vodi evidenciju prisutnosti polaznika redovitog usavršavanja. Svakom polazniku programa usavršavanja nositelj programa izdaje potvrdu o pohađanju.

Stručne osobe

Za potrebe provedbe Programa usavršavanja u području javne nabave, Ustanova za obrazovanje odraslih-ILBA, angažirala je stručne osobe iz članka 16. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017).

Način provođenja edukacije

Edukacija se provodi u obliku seminara i webinara. 

Kratku uputu o načinu provođenja webinara možete pogledati ovdje.

Seminari se provode se provode u modernim učionicama ILBA-e ili u konferencijskim dvoranama hotela

Produženje certifikata u području javne nabave

Redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od 3 godine od datuma početka važenja certifikata.

Popis programa usavršavanja

Na Portalu javne nabave (www.javnanabava.hr) vodi se Popis programa usavršavanja koji sadržava podatke o svim odobrenim programima usavršavanja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je dana 04.09.2019., godine donijelo ovlaštenje KLASA: UP/I-406-01/19-01/10 , Ur. Broj: 526-06-02-02-02/1-19-2, Evidencijski broj: 82, a koje vrijedo do 06.09.2022. godine.

Preporuči nas