Prva izmjena Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016)

Najavljena prva izmjena Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016

Važeći zakon o javnoj nabavi donesen je sada već davne 2016. godine, a stupio je na snagu 01.01.2017. godine. Predložene izmjene Zakona donose nam poboljšanje kod predaje žalbe jer se predlaže predaja žalbe isključivo u e-obliku. Time se ubrzava proces nabave i omogućuje primjena kraćeg roka mirovanja od 10 dana.

Ključni prijedlozi izmjene:

  • e-žalbu kao obveza
  • Uređenje iznose žalbenih naknada
  • Osiguranje da izjavljene žalbe obvezno sadrže žalbene navode, ukoliko žalba ne sadržava žalbene navode (opis nepravilnosti i obrazloženje), ista će se odbaciti kao neuredna, bez pozivanja žalitelja na uređenje žalbe u tom dijelu
  • U slučaju dinamičkog sustava nabave izjavljena žalba na odluku o nedopustivosti sudjelovanja ne zaustavlja postupak javne nabave
  • U određenim slučajevima omogućava se ne primjena odredbi zakona o javnoj nabavi
  • Novi rok mirovanja od 10 dana umjesto 15 dana kao što je sada, a obzirom da se žalba dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije te naručitelj o istome, bez odgode, ima informaciju
  • Dulji rok za sklapanje ugovora u pisanom obliku, 90 dana umjesto 30 dana
  • Određuje se da će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, čelnik tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave uskladiti Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17) s odredbama ovoga Zakona, s obzirom na potrebna usklađenja Pravilnika sa Zakonom

Detalje i predložene izmijene i komentare na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi možete pogledati i reagirati na

Detalji i komentari – e-savjetovanje.gov.hr do 23.04.2022.

Odlični predavači i organizacija

Javna nabava
Znam da bi za organizatora bilo dobro da je dvorana

Javna nabava
Birate dobre suradnike – predavače i tako i nastavite. Teme

Javna nabava

Sažetost i jezgrovit webinar

Javna nabava

Dobra organizacija i raspored predavanja, Goran Vojković je odličan predavač.

Uredsko poslovanje
Gđa Šperanda vrhunski drži predavanja: konkretno i iscrpno, s puno

Javna nabava

Aktualne teme sa osvrtom na rješenja Dkoma

Javna nabava

5

Javna nabava
Zanimljivi predavači i osvrti na najvažnije teme iz područja javne

Javna nabava
Kvalitetan i ljubazan pristup prema polaznicima edukacije. Teme obrađene i

Javna nabava
Svidjele su mi se teme i način na koji su

Javna nabava

Odlično predavanje, jedva čeka sljedeće. Hvala Vam.

Javna nabava

Objašnjenja na konkretnim primjerima iz prakse.

Uredsko poslovanje

Sve je bilo savršeno i vidimo se ponovno 🙂

Javna nabava
Organizacija seminara, odabir tema i predavača vrlo profesionalno, kvalitetno, edukacija

Javna nabava
Izvrstan predavač s bogatim iskustvom u praksi i odlična organizacija

Javna nabava
Predavači Marijana Šperanda i Saša Miroslavić, predivni, nimalo monotoni. Vrlo

Javna nabava

Čista petica

Javna nabava
Prisustvovala sam vašem Božićnom webinaru i sada ponovno ovom. Zaista

Javna nabava
Vrlo je pozitivna, opuštena atmosfera i manji broj sudionika, što

Javna nabava

Edukacija je bila vrhunska!

Javna nabava