SMJERNICE ZA PRILAGODBU JAVNE NABAVE U PROCESU ZAMJENE HRVATSKE KUNE EUROM

Možda u zadnji tren, no ovog puta ipak možemo biti sretni i zadovoljni, ništa drastično nam se ne mijenja u našem radu, provođenja postupaka javne nabave.

22. srpnja 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za trgovinu i politiku javne nabave, objavilo je Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Želimo biti praktični te  ukratko prikazati što to Smjernice predviđaju i kako se ponašati u narednom razdoblju.

Kada govorimo o uvođenju eura osnovno što moramo znati: 

 • Da se konverzija radi sukladno slijedećem tečaju: 1 EUR = 7,53450 HRK
 • Da u javnoj nabavi ne postoji obveza dvojnog iskazivanja cijena u hrvatskim kunama i eurima

Cijene se zaokružuju na 2 decimale, stoga vrijedi sljedeće:

 • Ako je 3 decimala manja od 5 ( od 0 do 4 ) 2 decimala ostaje nepromjenjiv – Primjer – 56,00 HRK = 56,00 / 7,53450 = 7,432477271219059 = 7,43 eura
 • Ako je 3 decimala jednaka ili veća od 5 ( od 5 do 9 ) 2 decimala poveća će se za 1 – Primjer – 58,00 HRK = 58,00 / 7,53450 = 7,697922888048311 = 7,70 eura

Preračunavanje valuta ne smije utjecati na povećanje cijene ili na povećanje vrijednosti roba i usluga.

Iznimno, jedinične cijene za usluge, kao na primjer plin (gdje je jedinična cijena mala i služi u kalkulaciji ukupne cijene) mogu biti na više decimala, ali umnožak cijene za plaćanje mora biti zaokružen na 2 decimale.

Ugovori
 • Svi valjani ugovori ostaju na snazi, samo se plaćanja prema njima dalje nastavljaju u eurima. Izvršitelj nakon 31.12.2022. godine iskazuje račune u eurima preračunate s fiksnim tečajem konverzije.
 • Kada smo kod izdavanja računa i plaćanja, svi računi do 31.12.2022. godine se izdaju u kunama, a ukoliko se isti plaćaju nakon 31.12.2022 plaćaju se u eurima.

Isto vrijedi i za narudžbenice, ugovore po okvirnim sporazumima, dinamičkom sustavu i slično.

Plan nabave
 • Ovdje nemamo posebnih briga jer s planom nabave za 2022. godinu i njegovim izmjenama nastavljamo sve kao i do sada u kunama.
 • Plan nabave za 2023. godinu koji pripremamo i objavljujemo nakon donošenja financijskog plana za 2023. godinu radimo samo u jednoj valuti, a to je euro.
Statističko izvješće za 2022. godinu

Nema nikakvih novosti. Kako je to izvješće za 2022. godinu u kojoj smo koristili kune, onda u njega upisujemo sve vrijednosti u kunama.

Procijenjena vrijednost postupka nabave

Dokumentacija o nabavi

 • Ukoliko se DON objavljuje u 2022. godini, a otvaranje također u 2022. godini procijenjena vrijednost i sve druge vrijednosti su u kunama.
 • Ukoliko se DON objavljuje u 2022. godini, a otvaranje je u 2023. godini procijenjena vrijednost je u kunama, ali ostale vrijednosti kao i valuta za dostavu ponude je u eurima.
 • Ukoliko se DON objavljuje u 2023, sve je u eurima.

Odluke i objave

 • Odluke/objave koje su donesene/objavljene do 31.12.2022. godine imaju financijske vrijednosti u kunama,
 • Odluke/objave koje su donesene/objavljene nakon 31.12.2022. godine imaju financijske vrijednosti u eurima
Jamstva
 • Sva važeća jamstva koja naručitelj posjeduje, a njihova vrijednost je iskazana u kunama i dalje su važeća i sukladno tečaju konverzije imaju svoju ispravnu vrijednost u eurima.
 • Sva jamstva koja će se dostavljati nakon 31.12.2022. godine moraju se dostaviti u eurima, a do 31.12.2022. godine u kunama.

Možemo ovdje navesti i jedan primjer:

Sklopili ste ugovor 28.12.2022. godine s klauzulom o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku 10 dana od potpisa ugovora. Iznos jamstva dokumentacijom o nabavi i ugovorom propisan je na 10.000,00 HRK. Ukoliko Vam izvršitelj dostavi jamstvo do 31.12.2022. godine dužan je isto dostaviti u kunama, a ukoliko dostavi nakon 31.12.2022. godine dužan je dostaviti jamstvo s iznosom u eurima i to 10.000,00 / 7,53450 = 1.327,228084146261 = 1.327,23 eura.

Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom možete preuzeti sa stranica Portala za javnu nabavu, ali i u našem kutku za edukacije pod korisnim linkovima.

Kako bi Vam olakšali i približili cijeli proces uvođenja eura u sustav javne nabave pripremili smo za Vas edukaciju i kratke pitalice 🙂